Litánie za zomrelých

Prinášame vám Litánie za zomrelých, ktoré sú určené na súkromnú modlitbu.
Katolícke noviny 05.01.2023
Litánie za zomrelých

V týchto chvíľach myslíme vo svojich modlitbách veľmi intenzívne na zosnulého Benedikta XVI. Ilustračná snímka: Peter Zimen

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.

Pane zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

 

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad dušami v očistci.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad dušami v očistci.

Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad dušami v očistci.

Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad dušami v očistci.

 

Svätá Mária, oroduj za duše v očistci.

Svätá Božia Rodička, oroduj za duše v očistci.

Svätá Panna panien, oroduj za duše v očistci.

Svätý Michal, archanjel, oroduj za duše v očistci.

Všetci svätí anjeli a archanjeli, orodujte za duše v očistci.

Všetky sväté zbory blahoslavených duchov, orodujte za duše v očistci.

Všetci svätí patriarchovia a proroci, orodujte za duše v očistci.

Všetci svätí apoštoli a evanjelisti, orodujte za duše v očistci.

Všetci svätí učeníci Pána, orodujte za duše v očistci.

Všetky sväté neviniatka, orodujte za duše v očistci.

Všetci svätí mučeníci, orodujte za duše v očistci.

Všetci svätí biskupi a vyznávači, orodujte za duše v očistci.

Všetci svätí učitelia, orodujte za duše v očistci.

Všetci svätí kňazi a posvätní služobníci Pána, orodujte za duše v očistci.

Všetci svätí mnísi a pustovníci, orodujte za duše v očistci.

Všetky sväté panny a vdovy, orodujte za duše v očistci.

Všetci svätí a sväté Božie, prihovárajte sa za duše v očistci.

 

Buď im milostivý, odpusť im, Pane.

Buď im milostivý, vysloboď ich, Pane.

Od očistcových múk vysloboď ich, Pane.

Od tvojho hnevu vysloboď ich, Pane.

Od tvojej prísnej spravodlivosti vysloboď ich, Pane.

Od dlhého túženia po tebe vysloboď ich, Pane.

Od pozbavenia tvojej božskej tváre vysloboď ich, Pane.

Od bolestných plameňov vysloboď ich, Pane.

Od strašného plaču a nariekania vysloboď ich, Pane.

Od temného žalára vysloboď ich, Pane.

Od všetkého zármutku vysloboď ich, Pane.

 

Skrze tajomstvo tvojho svätého vtelenia vysloboď ich, Pane.

Skrze tvoje narodenie vysloboď ich, Pane.

Skrze tvoje sväté meno vysloboď ich, Pane.

Skrze veľkosť tvojho zľutovania vysloboď ich, Pane.

Skrze tvoju nekonečnú lásku vysloboď ich, Pane.

Skrze kríž a tvoje umučenie vysloboď ich, Pane.

Skrze tvoje sväté rany vysloboď ich, Pane.

Skrze tvoju predrahú krv vysloboď ich, Pane.

Skrze tvoje prehrozné bolesti vysloboď ich, Pane.

Skrze tvoju ukrutnú smrť vysloboď ich, Pane.

Skrze tvoje slávne vzkriesenie vysloboď ich, Pane.

Skrze tvoje obdivuhodné nanebovstúpenie vysloboď ich, Pane.

Skrze príchod Tešiteľa, Ducha Svätého, vysloboď ich, Pane.

Skrze zásluhy a orodovanie všetkých tvojich svätých vysloboď ich, Pane.

 

My hriešnici prosíme ťa, uslyš nás.

Aby si dušiam v očistci ráčil byť milostivý, prosíme ťa, uslyš nás.

Aby si ráčil im odpustiť všetku vinu, prosíme ťa, uslyš nás.

Aby si ráčil vyslyšať ich prosby a vzdychanie, prosíme ťa, uslyš nás.

Aby si ich ráčil vyslobodiť z múk, prosíme ťa, uslyš nás.

Aby si ich ráčil milostivo prijať do večnej blaženosti medzi vyvolených, prosíme ťa, uslyš nás.

Aby si im ráčil dať byť účastníkmi všetkých dobrých skutkov celého kresťanstva, prosíme ťa, uslyš nás.

Aby si ich ráčil potešiť so svätými anjelmi, prosíme ťa, uslyš nás.

Aby si ich ráčil so svätým Michalom, archanjelom, priviesť k večnému svetlu, prosíme ťa, uslyš nás.

Aby si duše našich rodičov, bratov, sestier a priateľov ráčil oslobodiť od očistcových trestov, prosíme ťa, uslyš nás.

Aby si duše našich dobrodincov ráčil prijať do nebeskej radosti, prosíme ťa, uslyš nás.

Aby si milostivo ráčil prijať duše našich predstavených a podriadených do nebeského raja, prosíme ťa, uslyš nás.

Aby si ráčil byť milostivý dušiam, za ktoré sa nikto na svete nemodlí, prosíme ťa, uslyš nás.

Aby si všetkých zomrelých veriacich ráčil priviesť k blaženému nazeraniu na Božiu tvár, prosíme ťa, uslyš nás.

Aby si nás ráčil vyslyšať, prosíme ťa, uslyš nás.

 

Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, daj im odpočinutie.

Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, daj im odpočinutie.

Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, daj im večné odpočinutie.

 

Otče náš...

Žalm 130: Z hlbín volám k tebe, Pane; Pane, počuj môj hlas. Nakloň svoj sluch k mojej úpenlivej prosbe. Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, Pane, kto obstojí? Ale ty si milostivý a my ti chceme v bázni slúžiť. Spolieham sa na teba, Pane, moja duša sa spolieha na tvoje slovo; moja duša očakáva Pána väčšmi ako strážcovia dennicu. Väčšmi ako strážcovia dennicu nech očakáva Izrael Pána. Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. On sám vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí.

 

Modlime sa: Bože, Stvoriteľ a Vykupiteľ všetkých veriacich, odpusť všetky hriechy dušiam svojich služobníkov a služobníc, aby odpustenie, po ktorom túžili, pokornými prosbami obsiahli. Skrze Krista, nášho Pána.

 

Zdroj: Litánie. Litánie na verejnú a súkromnú pobožnosť. Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2013