Anton Fabian 21.03.2021

V čom nám treba odumrieť

Život zo sebadarovania dáva zmysel. Telo je vyživované z jedla, rozum z informácií, city z toho, že niekto ľúbi nás a niekoho ľúbime my. Ale život ako celok žije z darovania, z premenenia na službu a lásku. Ak to tak nie je, nenájde naplnenie.
V čom nám treba odumrieť
Ján Dolný OSB 14.03.2021

Kde čerpať duchovnú radosť

Štvrtá pôstna nedeľa, tradične označovaná latinským názvom Laetare podľa prvého slova vstupného spevu – takzvanej antifóny – vo formulári svätej omše v Rímskom misáli, nás uprostred Pôstneho obdobia pozýva k objavu duchovnej radosti. Aká je to radosť a kde ju môže kresťan nájsť?
Kde čerpať duchovnú radosť
Jozef Gallovič 07.03.2021

Ježiš učí úcte k žene

Vzťah medzi mužom a ženou je taký starý ako ľudský vek. Boh stvoril človeka v rozdielnosti muža a ženy po fyzickej, psychickej a duchovnej stránke. Prináša to úžasnú krásu dopĺňania sa nielen pri spolutvorení s Bohom nových ľudských bytostí, ale vo všetkých sférach spolupráce a spolunažívania. Tento vzťah však nikdy nebol bez problémov.
Ježiš učí úcte k žene
Dagmar Kráľová 28.02.2021

Poznávame svätého Jozefa v biblických faktoch

Sväté písmo inšpiratívne približuje svätého Jozefa ako ženícha Panny Márie a ochrancu jej Syna Ježiša. Hoci vykresľuje biblickú postavu svätca v ohraničenom rozmere, predsa dáva dostatočne zrozumiteľnú i faktografickú výpoveď o ňom a jeho živote.
Poznávame svätého Jozefa v biblických faktoch
Ján Kuboš 21.02.2021

Kajajte sa a verte evanjeliu zostáva aktuálne

V Pôstnom období Cirkev o čosi viac nástojí na obrátení sŕdc. Dialóg s Bohom a s blížnym, sebaodriekanie i almužna sú ponúkanými prostriedkami na ceste zmierenia. Pokánie navracia jednotu a obdarúva nás pokojom. Aj preto je nanajvýš aktuálne.
Kajajte sa a verte evanjeliu zostáva aktuálne